Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Obszary NATURA 2000 na terenie Nadleśnictwa Kup

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

     Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

    Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe. Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju. Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczone są dwa obszary Natura 2000:

1.    Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) Grądy Odrzańskie  PLB 020002, zajmujący na terenie nadleśnictwa powierzchnię około 137 ha. Obszary te ustanowiono miedzy innymi w celu ochrony: kani czarnej, kani rudej, orlika krzykliwego, dzięcioła zielonosiwego, dzięcioła średniego, muchołówki białoszyjej, oraz ich siedlisk.


2.    Specjalny obszar ochrony  siedlisk (SOO), Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH 160012, zajmujący na terenie nadleśnictwa powierzchnie około 25ha. Przeważającą część stanowią łąki porośnięte przez min. trzęślicę modrą, wiązówkę, śmiałka darniowego, krwiściąg lekarski oraz szczaw zwyczajny. Ze świata fauny spotykane są min. modraszki, pazie królowej, trzmiele, rusałki.