Asset Publisher Asset Publisher

PROW 2014-2020

 

W okresie od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. odbędzie się kolejny nabór wniosków o pomoc właścicielom lasów prywatnych w ramach poddziałania 8.5, „Wsparcie na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawa żywotności lasów PROW 2014-2020”.

Kolejne nabory planowane są w latach 2021 i 2022.

Oprócz możliwości realizacji czyszczeń późnych, wsparciu podlegają również inwestycje, mające na celu zwiększenie różnorodności biologicznej w lasach prywatnych tj.:

1. przebudowę składu gatunkowego drzewostanów, poprzez wprowadzenie drugiego piętra lub podszytu oraz dolesianiu luk,

2. zakładanie remiz leśnych, tworzonych z liściastych domieszek biocenotycznych, będących jednocześnie bardzo istotnym elementem zwiększającym różnorodność biologiczną.

Resources to get