Asset Publisher Asset Publisher

Park krajobrazowy

    Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

 

     W roku 1999 Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego powołano Stobrawski Park Krajobrazowy ( SPK) w celu zachowania, popularyzacji wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju.  

Stawy na Winnej Górze

    SPK zajmuje blisko 53000 ha (z tego lasy Nadleśnictwa Kup zajmują ponad 16000 ha - około 30%), i położony jest w dorzeczu Stobrawy, Budkowiczanki, Bogacicy, Brynicy i Smortawy. W dolinach rzek znajdują się najcenniejsze przyrodniczo fragmenty parku. Są nimi położone wzdłuż Odry tereny lasów grądowych, łęgowych, podmokłych łąk oraz porośnięte roślinnością wodną i bagienną starorzecza. Administracyjnie jest to teren w zasięgu gmin: Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Lubsza, Łubniany, Murów, Pokój, Popielów, Świerczów i Wołczyn.

Kruszczyk

      Na terenie parku stwierdzono występowanie około 130 gatunków rzadkich, a także 49 gatunków roślin prawnie chronionych, z czego 16 gatunków znajduje się w Polskiej czerwonej liście. Na stawach hodowlanych Gospodarstwa Rybackiego w Krogulnej rośnie kotewka orzech wodny, której liście tworzą na powierzchni wody charakterystyczne rozety oraz wodna paproć – salwinia pływająca. Spośród roślin chronionych i rzadkich 13 gatunków znajduje się na „Liście roślin zagrożonych w Polsce", a trzy z nich (salwinia pływająca, kotewka orzech wodny) zostały umieszczone na liście roślin chronionych w Europie Konwencją Berneńską. Do innych ciekawych roślin rosnących na terenie parku możemy zaliczyć: długosza królewskiego, rosiczkę okrągłolistną, wawrzynka wilczełyko, lilię złotogłów,  oraz 7 gatunków z rodziny storczykowatych (m. in. kruszczyk siny).

Salwinia pływająca

     Zróżnicowane zbiorowiska roślinne są atrakcyjnym miejscem bytowania dla wielu gatunków zwierząt, stąd też park, w stosunku do terenów go otaczających, wyróżniają się pod względem faunistycznym. Spośród występujących tu 250 chronionych gatunków zwierząt 47 znajduje się na krajowych czerwonych listach, a 18 gatunków jest bliskich zagrożenia w swoim globalnym zasięgu. Występujące tu w znacznej ilości stawy rybne są schronieniem dla dużej grupy ptaków wodnych, wśród których znajduje się bąk, zielonka, bocian czarny, żuraw, samotnik, włochatka, bielik, kania czarna i ruda (symbol parku), orlik krzykliwy, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja i mała. Z innych zwierząt notowanych na terenie parku można wymienić rzadkie motyle – czerwończyk nieparek i modraszek nausitous, chrząszcze: jelonek rogacz, pachnica dębowa. Ponadto w starorzeczach spotyka się szczeżuję wielką, pijawkę lekarską oraz liczne płazy, w tym kumaka nizinnego. 

    

Link do strony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego