Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Położenie Nadleśnictwa Kup

    Nadleśnictwo Kup wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i składa się z 3 obrębów: Kup, Pokój, Popielów.


Położenie Nadleśnictwa Kup w ramach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

    Powierzchnia zasięgu terytorialnego wynosi 406 kilometrów kwadratowych. Administracyjnie Nadleśnictwo Kup jest położone na terenie województwa opolskiego w powiatach namysłowskimi opolskim. Swym zasięgiem obejmujemy 6 gmin:

- w powiecie namysłowskim: Pokój, Świerczów

- w powiecie opolskim: Dobrzeń Wielki, Łubiany, Murów, Popielów.

    Główny obszar leśny nadleśnictwa stanowią trzy rozległe kompleksy leśne. Pierwszy leżący w północnej części nadleśnictwa, na terenie Obrębu Pokój, rozciąga się od wsi Miejsce do wsi Zagwiżdzie w kierunku NW-SE, na długości ok. 14,5km. Drugi kompleks leśny, leżący w środkowej części nadleśnictwa na terenie obrębów: Kup i Popielów, rozciąga się od miejscowości Karłowice do wsi Mańczok w kierunku W-E, na długości ok. 22km. W południowej części nadleśnictwa, na terenie obrębów: Kup i Popielów, znajduje się trzeci kompleks leśny. Rozciąga się on pomiędzy Starymi Siołkowicami i Kolanowicami w kierunku W-E, na długości ok. 13km.

    Na terenie nadleśnictwa występuje znaczna ilość mniejszych kompleksów leśnych o powierzchni od kilkudziesięciu arów do kilkuset hektarów, z których największy występuje w Dolinie Odry w rejonie Kolonii Popielowskiej i Wielopola.

    Geograficznie przeważająca część nadleśnictwa należy do Równiny Opolskiej, zajmującej część prawego dorzecza Odry na południe od Stobrawy i na północ od Garbu Tarnogórskiego na Wyżynie Śląskiej, wysuwając się klinem na wschód wzdłuż biegu Małej Panwi. Powierzchnię terenu budują zwydmione piaski, porośnięte przez Bory Stobrawskie. Od strony północnej do Równiny Opolskiej przylega mezoregion Równiny Oleśnickiej. Usytuowany jest on na wschód od Pradoliny Wrocławskiej i na południe od Wzgórz Trzebnickich w dorzeczu dopływu Odry, Widawy oraz Stobrawy. Umowną granicę obu mezoregionów (Równiny Opolskiej i Równiny Oleśnickiej) stanowi Stobrawa, która rozdziela piaszczyste obszary Równiny Opolskiej od terenów Równiny Oleśnickiej zbudowanych przeważnie z glin zwałowych z ostańcami form glacjalnych zlodowacenia odrzańskiego.

    Na południowym-zachodzie Równina Opolska sąsiaduje z Pradoliną Wrocławską. Jest to specyficzny mezoregion, długości ponad 100km, odpowiadający odcinkowi doliny Środkowej Odry od jej zwężenia pod Krapkowicami na granicy Kotliny Raciborskiej po okolice Lubiąża i Malczyc poniżej Wrocławia. Wypełniają go plejstoceńskie i holoceńskie osady rzeczne w postaci tarasów - holoceńskiego, wysłanego madami i wyższych plejstoceńskich piaszczystych.

    Na obszarze Nadleśnictwa na tarasie zalewowym zachowały się lasy łęgowe. Za umowną granicę pomiędzy- mezoregionami Równiny Opolskiej i Pradoliny Wrocławskiej przyjęto drogę biegnącą z Dobrzenia Wielkiego do Stobrawy.