Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja

Organizacja Nadleśnictwa Kup.

    Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, które prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo dzieli się na biuro Nadleśnictwa i leśnictwa.

 

      Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

    Zastępca Nadleśniczego odpowiada za całokształt strefy produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej w biurze i pracą leśniczych, szkółką leśną w Kaniowie oraz OHZ ( obwód łowiecki 31 i 32). Sprawuje nadzór w zakresie ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego prowadzonego przez leśniczych oraz pracowników działu Gospodarki Leśnej. Prowadzi zadania obronne i sprawy dotyczące ochrony informacji niejawnych w Nadleśnictwie. Zastępcy Nadleśniczego podlega bezpośrednio dział Gospodarki Leśnej, leśniczowie oraz stażyści.

    Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie: hodowli lasu, urządzania lasu, rozmiaru użytkowania i cięć, zagospodarowania turystycznego lasu, nadzoru nad gospodarką łowiecką, nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, ochrony lasu w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody oraz innych działów, zagospodarowania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

    Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez dwóch Inżynierów Nadzoru. Inżynierowie Nadzoru sprawują kontrolę prawidłowości wykonania czynności gospodarczych, prowadzonej ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego w poszczególnych leśnictwach oraz wydają zalecenia w tym zakresie w trybie ustalonym przez Nadleśniczego. Inżynierowie ściśle współpracują z Zastępcą Nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji. Nadleśnictwo jest podzielone na dwa obręby nadzorcze Inżynierów Nadzoru, a mianowicie:
a)    NNK – Leśnictwa: Lubienie, Kaniów, Dąbrówka Dolna, Kozuby, Czarna Woda, Kup, OHZ (obwód 31 i 32)
b)    NNP – Leśnictwa: Winna Góra, Ładza, Chróścice, Brynica, Masów i Kup Nowy.

    Główny Księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo – ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo – księgowych. Główny Księgowy kieruje działem Finansowo – Księgowym.

    Dział Administracyjno – Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z obsługą administracyjną nadleśnictwa, prowadzeniem spraw inwestycyjno – remontowych dotyczących budynków i budowli, dróg leśnych oraz melioracji wodnych, gospodarką transportową, zaopatrzeniem, najmem, dzierżawą, sprzedażą nieruchomości, prowadzeniem spraw dot. rozpatrywania skarg i wniosków, gospodarką magazynową oraz ewidencją majątku trwałego i druków ścisłego zarachowania. Działem tym kieruje Sekretarz.

    Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio Nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całość spraw kadrowych i socjalnych w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz PUZO dla PGL LP. Ponadto prowadzi ewidencję odzieży bhp i umundurowania Służby Leśnej oraz sprawy dotyczące zaopatrzenia materiałowego w nadleśnictwie.

    Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio Nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad BHP w nadleśnictwie, analizowaniem przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

    Stanowisko do spraw edukacji i promocji podlega bezpośrednio Nadleśniczemu, a prowadzone jest przez Inżyniera Nadzoru. Do zadań pracownika należą: prowadzenie zajęć edukacyjnych, kontakt z mediami, prowadzenie witryny internetowej nadleśnictwa.

    Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio Nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli Komendantowi posterunku.

    Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w Nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna.

    Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ) Nadleśnictwa Kup jest jednym z pięciu na Opolszczyźnie ośrodków hodowli zwierzyny prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Ośrodek prowadzi wzorcową gospodarkę łowiecką na terenie dwóch leśnych obwodów: obwodu łowieckiego nr 31 „Pokój" (10 447 ha) i obwodu łowieckiego nr 32 „Kuźnica Katowska" (12 393 ha). Ośrodek zajmuje się również prowadzeniem badań naukowych, odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących, hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk, hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych.

    Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PGL LP Nadleśnictwa Kup - link do dokumentu