Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu w Nadleśnictwie Kup prowadzi się w oparciu o warunki zrównoważonej gospodarki leśnej której celem jest zachowanie ciągłości i trwałości lasu.

Użytkowanie lasu w Nadleśnictwie Kup prowadzi się w oparciu o warunki zrównoważonej gospodarki leśnej, której celem jest zachowanie ciągłości i trwałości lasu. Podstawowym dokumentem określającym ilość drewna jaką można pozyskać w danym roku jest etat cięć, znajdujący się w Planie Urządzenia Lasu. Jest on sporządzany dla Nadleśnictwa raz na dziesięć lat. Przekroczenie etatu jest niedopuszczalne.
    Pozyskanie drewna jest procesem produkcyjnym, w którego skład wchodzi szereg prac takich jak:
1. Prace przygotowawcze związane z oznaczeniem powierzchni, oraz oszacowaniem jakości i masy drzew przeznaczonych do wycięcia.
2. Wycinką drzew ich manipulacją i składowaniem.
3. Transportem surowca drzewnego.
Nadleśnictwo Kup prowadzi pozyskanie w ramach użytkowania głównego w skład, którego wchodzą użytki rębne, przedrębne i przygodne.
    Użytkowanie rębne prowadzi się w drzewostanach dojrzałych do wyrębu ( dla sosny jest to około 100 lat), za pomocą rębni zupełnych i złożonych. Zadaniem rębni jest stworzenie dogodnych warunków do wzrostu i rozwoju młodego pokolenia drzew.
    Użytkowanie przedrębne prowadzi się w młodszych drzewostanach a surowiec drzewny pozyskuje się w ramach cięć pielęgnacyjnych, których celem jest poprawa jakości oraz możliwości przyrostowych drzew.
    Drewno pozyskiwane może być również w ramach cięć przygodnych tzn. w sytuacji niezaplanowanej będącej konsekwencją klęski żywiołowej (np. huraganu). Sanitarne porządkowanie lasu jest niezwykle istotne i jest podstawą do utrzymania równowagi w ekosystemie. Wielkość pozyskania podczas tego typu zabiegów może sięgać aż 50% całkowitej masy grubizny pozyskiwanej każdego roku w nadleśnictwie.
    Nadleśnictwo w 2013r pozyskiwało następujące gatunki drzew:
So 85%, Św 2%, Brz 6%, Db 3%, Ol 3% i inne (1%). Łączna masa grubizny wyniosła 103227,37 m3 w tym użytki rębne około 48 tyś m3, przedrębne około 51 tyś m3 i przygodne około 4 tyś m3.
    Technologie pozyskania w Nadleśnictwie dobierane są pod względem warunków terenowych  tak aby ingerencja w środowisko była jak najmniejsza tzw. „technologie przyjazne środowisku".

1. Ścinka drzew HARWESTEREM   
    Harwester jest maszyną przeznaczoną do ścinki drzew. Zapewnia większą wydajność ścinki i bezpieczeństwo pracy. Wyróżniamy dwa typy takich maszyn. Pierwszy przeznaczony jest do pozyskiwania drzew grubszych na zrębach natomiast drugi zwany trzebieżowym operuje wśród drzew cieńszych podczas zabiegów przedrębnych jakimi są trzebieże.


2. Zrywka surowca drzewnego
    Wyrób sortymentu odbywa się na powierzchni, po czym następuje zrywka specjalnie zaprojektowanym szlakiem. Stosowaną metodą zrywki w nadleśnictwie jest przeważnie zrywka mechaniczna, w przypadku dłużyc półpodwieszona a w pozostałych przypadkach nasiębierna. Pierwsza polega na podniesieniu do góry odziomkowej części i wleczeniu po ziemi pozostałej części dłużycy, druga natomiast na załadowaniu sortymentu na specjalistyczny ciągnik zrywkowy FORWARDER. Metody te służą zminimalizowaniu uszkodzeń w glebie jak i uszkodzeń w postaci otarć drzew, pozostających na powierzchni.


2. Sprzedaż i wywóz surowca drzewnego.

    Po pozyskaniu i zerwaniu surowiec drzewny z terenu Nadleśnictwa Kup jest sprzedawany i trafia do przedsiębiorstw specjalizujących się w jego przerobie. Najcenniejsze i najgrubsze drewno, w postaci dłużyc i kłód,  trafia do tartaków, fabryk mebli czy zakładów stolarskich. Drewno gorszej jakości, cieńsze, jest układane w stosy i wykorzystywane przez  zakłady przemysłu celulozowo-papierniczego.  Drewno które nie nadaje się do dalszego przerobu sprzedawane jest na opał elektrowniom i klientom detalicznym.