Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu w Nadleśnictwie Kup

    Podstawą prowadzenia gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kup jest plan urządzenia lasu. Sporządzany jest na okres dziesięciolecia. Aktualnie obowiązuje plan na okres gospodarczy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2020r. i został sporządzony przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) Oddział w Krakowie. Plan po przeprowadzonych konsultacjach z udziałem społeczeństwa został zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska dnia 21 lutego 2012 roku.

 

    Plan urządzenia lasu powstaje w dwóch etapach. Pierwszy oparty jest o prace terenowe, na podstawie których sporządza się opis taksacyjny. Niezbędna tu jest dokładna inwentaryzacja lasu z jednoczesnym zaprojektowaniem wskazań gospodarczych dla poszczególnych wydzieleń taksacyjnych. Drugim etapem są prace kameralne, podczas których opracowuje się dane pochodzące z inwentaryzacji. Efektem przeprowadzonych prac są następujące składowe planu urządzenia lasu:

·         Elaborat, który zawiera opis nadleśnictwa

·         Program ochrony przyrody

·         Opis taksacyjny lasu

·         Wykaz projektowanych użytków rębnych i cięć pielęgnacyjnych\

·         Mapy o różnej tematyce i skali

    Przedmiotowy plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kup na lata 2011 – 2020, zawiera:

1. Opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 r., o powierzchni łącznej 20 675,26 ha

2.  Analizę gospodarki leśnej w minionym okresie

3. Program ochrony przyrody

4. Określenie zadań dotyczących:

a) etatu miąższościowego użytków głównych (rębnych i przedrębnych) w ilości 1 023 521 m3 grubizny drewna netto,

b) projektowanej powierzchni zalesień i odnowień – 2 359,93 ha,

c) projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu – 14 833,43 ha,

d) ochrony lasu, w tym również zadań ochrony przeciwpożarowej,

e) gospodarki łowieckiej

f) potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej