Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa Kup

Rys historii Nadleśnictwa Kup.

    Nadleśnictwo Kup w obecnym kształcie zostało utworzone w 1973r. z byłych Nadleśnictw (dzisiaj obręby leśne):


1.    Pokój - powstało w 1946r.
2.    Kup - powstało w 1947r.
3.    Popielów - powstało w 1947r.
    Granice Nadleśnictwa prawnie pozostały niezmienione. Dopiero w latach późniejszych naniesiono niewielkie korekty. W okresie do zakończenia II Wojny Światowej teren obecnego Nadleśnictwa w większości stanowił własność państwową.
    Wymienione na wstępie Nadleśnictwa (przed rokiem 1973) powstały z:

Nadleśnictwo Pokój

  •  podstawowa część to lasy Nadleśnictwa Dombrowka (Dąbrówka), a od 1932r. Eichendorf
  • część lasów Nadleśnictwa Creutzburgerhütte (1928r.) – dzisiaj miejscowość Zagwiździe
  • duża część to dawne lasy wraz ze zwierzyńcem prywatnej własności Książąt Württemberg – okolice miejscowości Pokój. Ostatni tytularny właściciel Pokoju, Książę Ferdynand Eugen von Württemberg to emerytowany leśnik niemiecki, absolwent Sorbony, mieszkający aktualnie w Niemczech.
  • kilkaset hektarów Obrębu Pokój stanowią byłe lasy wspólnoty Damratsch – dzisiaj miejscowość Domaradz.

Nadleśnictwo Kup   

  • Lasy Obrębu Kup wchodziły (do 1945r.) w przeważającej części w skład: Nadleśnictwa państwowego Murow (1905,1925r.) – obecnie miejscowość Murów.
  • Nadleśnictwa Kupp (1891r.) – dzisiaj miejscowość Kup.

Nadleśnictwo Popielów

  • część lasów Nadleśnictwa Kupp (1891r.).
  • część lasów Nadleśnictwa Murow (1905r.).
  • całość Nadleśnictwa Alt Poppelow (1884r.) – dzisiaj miejscowość Popielów.


    Dzisiejszy podział powierzchniowy Nadleśnictwa Kup został stworzony w II połowie XIX wieku i z niewielkimi zmianami funkcjonuje aktualnie.

  

    Drewno pozyskiwano na bieżące potrzeby gospodarcze, ale także dla przemysłu. W Zagwiździu powstała za czasów fryderycjańskich huta żelaza, której produkcja była oparta na miejscowej rudzie darniowej. Ponadto funkcjonowały małe huty szkła (m.in. w Kup). Warto zaznaczyć, że wytapianie żelaza ma na tych terenach starsze tradycje – wykopaliska dymarek w Dolinie Odry datowane są na VI w. n.e. Dzięki zachowanym zapiskom wiemy także o wykorzystywaniu bogatej sieci rzecznej, położonej na terenie Nadleśnictwa do transportu surowca drzewnego drogą wodną. Jedna z takich dróg prowadziła rzeką Budkowiczanką, dawniej zwaną „Pława".


    Duży udział siedlisk wilgotnych jest między innymi przyczyną masowego występowania posuszu i wywrotów w okresie po II Wojnie Światowej. W latach 1981 – 2008 pozyskanie użytków przygodnych (posusz, wywroty) przekroczyło 53% pozyskania grubizny ogółem przy średnim pozyskaniu 83,5 tyś. m3 grubizny rocznie. Opisana sytuacja przyniosła również obniżenie udziału świerka w składzie gatunkowym z 13% udziału powierzchniowego wg stanu na 01.10.1979r. do 3% udziału powierzchniowego wg stanu na 01.01.2001r.