Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Kup

    Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

 

Obecnie istnieją na terenie Nadleśnictwa Kup 3 użytki ekologiczne. Są to:

 

1.    Gęsi  Staw - o pow. 3,14 ha utworzony Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego  w 1997r. Jest to niewielki staw stanowiący ciekawy element krajobrazowy położony w dorzeczu Odry. Celem ochrony jest zachowanie tych terenów jako miejsc występowania gatunków chronionych świata roślinnego i zwierzęcego. Z gatunków chronionych występują tu szczeżuja Anodonta sp., zaskroniec Natrix natrix, kotewka orzech wodny Trapa natans.

2.    Jagienieckie Łąki - o pow. 22,92ha utworzony Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 18,12,2003r. Są to łąki ze stanowiskami rzadkich i chronionych roślin np.: kukułka szerokolistna Dactyloriza majalis, przetacznik macierzankowy Veronica serpyllifolia, turzyca sztywna Carex elata. Zaobserwowano tu występowanie następujących gat. ptaków  derkacz Crex crex czy turkawka Streptopelia turtur.

3.    Puchacz - utworzony uchwałą Rady Gminy w Popielowie z dnia 26.02.2004r. Jest to płat nieużytkowanej roślinności będący miejscem bytowania zwierzyny płowej, drobniejszych ssaków i ptaków. Występują tu również rzadkie gatunki roślin jak : tojeść bukietowa Lysimachia thysiflora czy fiołek mokradłowy Veronica persicifolia.