Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Lasy Nadleśnictwa Kup są bardzo atrakcyjnym terenem łowieckim, szczególnie gdy chcemy zapolować na jelenia, daniela lub dzika.

    W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

 

    Lasy Nadleśnictwa Kup wchodzą w skład rejonu hodowlanego O-II „Bory Stobrawskie", gdzie głównym celem hodowli jest jeleń szlachetny. Na terenie Nadleśnictwa  znajduje się Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych, obejmujący swym działaniem obwody łowieckie nr 31 i 32. W zasięgu administracyjnym nadleśnictwa działają  także 3 koła łowieckie, dzierżawiące obwody nr 34 (KŁ nr 15 „Daniel" z siedzibą w Zagwiździu), 36 (KŁ nr 1 „Hubertus" z siedzibą w Opolu), 37 (KŁ nr 2 „Łoś" z siedzibą w Opolu).

Polowanie na kaczki
    Obwody wydzierżawione zajmują łączną powierzchnię 19555 ha w tym powierzchni leśnej 7797 ha, natomiast Ośrodek Hodowli Zwierzyny zajmuje powierzchnię 23155 ha w tym leśnej 14004ha.
    Ilość zwierzyny, oraz szereg atrakcji przyrodniczo – leśnych i rozbudowana sieć prywatnych kwater czynią teren Nadleśnictwa Kup miejscem, w którym osoby z zacięciem przyrodniczym lub łowieckim mogą z powodzeniem realizować swoje hobby. O atrakcyjności naszych łowisk świadczy liczne grono myśliwych reprezentujących prawie wszystkie kraje Europy corocznie odwiedzających Ośrodek Hodowli Zwierzyny i bardzo zadowolonych z pobytu i organizacji polowań.
    Ze względu na położenie w zwartym kompleksie leśnym i układ dróg przebiegających przez teren Nadleśnictwa Kup, problem upadków w wyniku zderzeń z pojazdami jest niewielki. Podobnie sytuacja przedstawia się w stosunku do kłusownictwa, którego przypadki stwierdzane są sporadycznie (kilka w roku).

Skłusowany Daniel
   Po silnym spadku liczebności zwierzyny drobnej w połowie lat 90-tych nadal obserwujemy stały niski poziom zwierzyny drobnej większości gatunków.
    Ze względu na specyfikę położenia obwodów łowieckich stanowiących OHZ „Przesieka" i prowadzoną na tym terenie gospodarkę rolną, sporym problemem jest wielkość ponoszonych nakładów na wypłaty odszkodowań łowieckich, które w głównej mierze rzutują na wynik w gospodarce łowieckiej.
    W ramach OHZ LP Nadleśnictwo Kup, zgodnie z Ustawą „Prawo Łowieckie", prowadzone są badania naukowe, szkolenia z zakresu łowiectwa z wykorzystaniem bogatego zaplecza szkoleniowego, wdraża się nowe osiągnięcia  z zakresu łowiectwa, oraz dąży się do wzorcowego zagospodarowania łowisk.